Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

opis: Logo PCPR

rozmiar: 15,64 KB 
pobrań: 4095 
data: 2006-08-01 10:20:26

Pl. Wolności 12 A,
46-100 Namysłów
tel. (077) 410 36 95; fax. (077) 410 36 95 wew. 163

e-mail:pcprnamyslow@poczta.onet.pl

godziny pracy:

poniedziałek - 8.00 - 16.00

wtorek - czwartek - 7.30 - 15.30

piątek - 7.00 - 15.00

 


 

 

 UWAGA!


... DZIECKO, DLA PEŁNEGO I HARMONIJNEGO ROZWOJU SWOJEJ OSOBOWOŚCI POWINNO WYCHOWYWAĆ SIĘ W ŚRODOWISKU RODZINNYM, W ATMOSWERZE SZCZĘŚCIA, MIŁOŚĆI I ZROZUMIENIA ...

Konwencja o Prawach Dziecka

„SZUKAM DOMU”

TO OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA, KTÓREJ CELEM JEST POZYSKIWANIE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE. IDEA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO JEST ALTERNATYWĄ DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W DOMACH DZIECKA. PLACÓWKA NIGDY NIE ZASTĄPI DOMU RODZINNEGO.

Kto i w jaki sposób może zostać rodziną zastępczą.

Rodziną zastępczą może być małżeństwo lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim jeżeli spełniają oni następujące warunki:
•    Dają rękojmię należytego wykonania zadań rodziny zastępczej,
•    Mają stałe miejsca zamieszkania na terytorium RP,
•    Mają odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło utrzymania,
•    Korzystają z pełni praw obywatelskich,
•    Nie są i nigdy nie były pozbawione władzy rodzicielskiej wobec własnych dzieci, nie są ograniczone w tej władzy, ani też władza ta nie została zawieszona,
•    Wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, jeżeli taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu na nich ciąży,
•    Nie są chore na choroby uniemożliwiające właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
•    Uzyskały pozytywną opinię ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
 

 INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Działalność:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zostało utworzone na podstawie Uchwały Nr IV/15/99 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 lutego 1999 r. o utworzeniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Namysłowie. Obszarem działania obejmuje gminy: Domaszowice, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie jest jednostką budżetową. Realizuje zadania własne powiatu oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Ponadto dysponuje środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
Pracą PCPR kieruje kierownik. W przypadku nieobecności kierownika – zastępstwo pełni jego zastępca. Samodzielne stanowiska odpowiadają przed kierownikiem za należytą organizację pracy i sprawne wykonywanie powierzonych zadań.


Podstawa prawna działania placówki:

PCPR działa na podstawie:
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
- Statutu Powiatu Namysłowskiego;
- Uchwały Nr IV/15/99 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 lutego 1999 r. o utworzeniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Namysłowie.
 

 Pracownicy:

Kierownik - Ryszard Kalis
parter, pok. nr 17
tel. (077) 4103 695 w. 168

Z - ca Kierownika - Joanna Ostrowska
parter, pok. nr 24
tel. (077) 4 103 695 wew. 16

Główny księgowy - Urszula Łyżniak
parter, pok. nr 18a
tel. (077) 4 103 695 w. 166

Psycholog - Agnieszka Szuster
parter, pok. nr 23
tel. (077) 4 103 695 w. 164

Inspektor ds. księgowo-administracyjno-kadrowych - Sylwia Strzelecka
parter, pok. nr 18a
tel. (077) 4 103 695, wew. 166

Starszy specjalista pracy socjalnej - Agata Wajs
parter, pok. nr 24
tel. (077) 4 103 695 wew. 163

Pracownik socjalny - Barbara Pietrzak
parter, pok. nr 18
tel. (077) 4 103 695 wew. 167

Starszy specjalista pracy socjalnej - Barbara Olbryt
parter, pok. nr 24
tel. (077) 4 103 695 wew. 162


Do wspólnych zadań stanowisk należy w szczególności:

1. podejmowanie działań związanych z realizacją zadań PCPR, wykonywanie uchwał Rady Powiatu i Zarządu oraz zarządzeń Starosty,
2. nadzór nad :
- Domem Dziecka w Namysłowie,
- Domem Pomocy Społecznej w Namysłowie,
3. opracowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Powiatu,
4. współdziałanie z organami administracji rządowej,
5. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań należących do zajmowanego stanowiska,
6. odpowiedzialność za merytoryczną i formalną prawidłowość przygotowywanych przez siebie dokumentów,
7. znajomość i stosowanie obowiązujących przepisów prawnych,
8. kompetentna i właściwa kultura obsługi petenta.


Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim na lata 2004-2006 (w celu pobrania kliknij poniższy link)

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim na lata 2004-2006.doc

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim na lata 2007-2015.doc

 


Programy realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. t. j. z 2008 r. Nr 14, poz. 92);
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o przyznanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wraz z wnioskiem lekarza oraz informacją o stanie zdrowia;
2. kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

Forma załatwienia sprawy:
pismo informujące o przyznaniu dofinansowania.

Czas załatwienia sprawy:
na bieżąco, w miarę posiadanych środków finansowych PFRON.

Inne informacje ważne dla interesantów:
I. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:
1. została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;
3. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
4. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
5. złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
6. średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedajacy miesiąc złozenia wniosku, nie przekracza kwoty:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
7. w przypadku turnusu, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktulanym stanie zdrowia,w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
II. Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoba niepełnosprawna w wieku do 16 lat może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna pod warunkiem, że:
1. wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;
2. opiekun:
- nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie;
- nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby;
- ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.
III. Wysokość dofinansowania wynosi:
1. 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
2. 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
3. 23% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
4. 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
5. 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

 

Pobierz : Wniosek na turnus rehabilitacyjny.doc

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze dla osób indywidualnych

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. t. j. z 2008 r. Nr 14, poz. 92);
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późń. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
2. kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka;
3. kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie);
4. kosztorys ofertowy (w przypadku braku faktury)
5. faktura za zakup przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych, określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzajacy zakup;
6. postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu i wyznaczeniu opiekuna prawnego;
7. potwierdzenie notarialne pełnomocnictwa do załatwiania spraw w imieniu wnioskodawcy.


Forma załatwienia sprawy:
pismo informujące o przyznaniu dofinansowania.

Czas załatwienia sprawy:
na bieżąco, w miarę posiadanych środków finansowych PFRON.

Inne informacje ważne dla interesantów:
1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
2. Wysokość dofinansowania wynosi:
a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany;
b) do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Pobierz: wniosek_o_dofinansowanie_przedmiotów_ortopedycznych_i_środków_pomocniczych.doc

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. t. j. z 2008 r. Nr 14, poz. 92);
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861z późń. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny indywidualnych osób niepełnosprawnych nieprowadzących działalności gospodarczej;
2. kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka;
3. aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu;
4. zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające konieczność stosowania w rehabilitacji wnioskowanego sprzętu;
5. kserokopia dowodu osobistego; 
6. zaświadczenie dyrektora powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy;
7. postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu i wyznaczeniu opiekuna prawnego;
8. potwierdzenie notarialne pełnomocnictwa do załatwiania spraw w imieniu wnioskodawcy;
9. kosztorys ofertowy lub faktura proforma.


Forma załatwienia sprawy:
umowa cywilno-prawna.

Czas załatwienia sprawy:
na bieżąco, w miarę posiadanych środków finansowych PFRON.

Inne informacje ważne dla interesantów:
1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty:
a. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
b. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
2. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Pobierz : wniosek_o_dofinansowanie_sprzętu_rehabilitacyjnego_dla_osoby_fizycznej.doc

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych


Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. t. j. z 2008 r. Nr 14, poz. 92);
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późń. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych;
2. kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka;
3. kserokopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku zamieszkiwania takich osób;
4. aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu, potwierdzające trudności w poruszaniu się osoby niepełnosprawnej;
5. udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych;
6. zgoda właściciela budynku, lokalu (w koniecznych przypadkach);
7. projekt i kosztorys przedsięwzięcia, pozwolenie na budowę (w koniecznych przypadkach);
8. informacja o innych źródłach finansowania zadania (w przypadku istnienia takich źródeł).

Forma załatwienia sprawy:
umowa cywilno-prawna.

Czas załatwienia sprawy:
na bieżąco, w miarę posiadanych środków finansowych PFRON.

Inne informacje ważne dla interesantów:
1. O dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu albo budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują – jeżeli likwidacja tych barier umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
2. Dofinansowanie do likwidacji barier nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.
3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem umowy.
4. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Pobierz : Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.doc

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. t. j. z 2008 r. Nr 14, poz. 92);
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861z późń. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych;
2. kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka;
3. kserokopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku zamieszkiwania takich osób;
4. aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu.

Forma załatwienia sprawy:
umowa cywilno-prawna.

Czas załatwienia sprawy:
na bieżąco, w miarę posiadanych środków finansowych PFRON.

Inne informacje ważne dla interesantów:
1. O dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych  mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i jeżeli likwidacja tych barier umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
2. Dofinansowanie do likwidacji barier nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.
3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem umowy.
4. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Pobierz : Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.doc
 poleć stronę


 
ostatnia modyfikacja: 2011-07-05 14:28:13